سلام...

بالاخره بعد از يک هفته بارش بی امان باران آسمان به رنگ دلخواه من شد...