سلام...

وای از حساسيت...دارم خفه ميشم...امروز تو دانشگاه اينقدر دماغم ببخشيد بينيم  خاريد ...که آخرشم؟!

 مهم نيست...دل خوش سيری چند من ميخرم!