نمی دونم چرا چند وقتی است احساس پوچی ميکنم ...احساس ميکنم تو کلم هيچی نسيت...

ديگه برای زندگی کردن هدف ندارم