سلام

دلم برای همه ی شما ها تنگ شده بود.

برای نوشتن..برای ديدن نظرات شما ها.... ولی اين خداحافظی موقت لازم بود.

و فهميدم که هستن کسانی که من را فراموش نمی کنند و نيز دل من هم

برای آنها تنگ ميشود.

                                                ونيز اين فاجعه را به تمام هم وطنان تسليت می گويم