سلام...

احوالات؟ روزگار بر وفق مراد هست؟...هميشه باشه!

روزگار منم بد نيست. همين که بد نيست جای شکر داره! راستش می خواستم از نمايشگاه بين المللی کتاب و مطبوعات بگم که الان خاليه خاليم.! حتمن بريد.شرو شور بازی درنياريد .بريد فقط کتاب ببينيد نه مردم.

امتحانات نيم ترم شرع شد. استاد جوجه (محمدی(مدار))يکی از بی عرضه ترين( ببخشيدا) استادهای روی زمين، قراره امتحان بگيره. البت دو هفته اس ما عقب انداختيم. اين بار اومد تهديد کنه گفت: زمين به آسمون بره... از آسمون سنگ بباره.... تو رو خدا روز امتحان و ديگه جابجا نکنيد. ما هم کلی ترسيديم و قول داديم که حتمن امتحان بديم.

راستی چقدر يه محيط می تونه روی آدم تاثير بزاره؟ ... چقدر بايد اجازه داد که روی فکر، عقيده ...و هزار مورد ديگه تاثير بزاره؟