نه دلم می خواد خونه باشم، نه دانشگاه، نه هيچ جای ديگه.
دلم می خواست الان اون دنيا بودم.