سلام...

 بله با پايان پيامبران معجزه هم تمام شد...ولی هنوز هم ميشه معجزه داشت.يه تلنگر... يه حرف ..يه اتفاق...همه ايناميتونه يه معجزه باشه ... تا معجز رو تو چی ببينی...  

آقای مجتبی! پاک کردن صورت مسئله نشون دهنده ضعف... و در ضمن مشکلت هم حل نشده باقی ميمونه (می ماند).

دوست سه نقطه که نمی دونم چرا نخواستی حداقل اسمت و بدونم... وهنگامی که با عشق کار می کنی خود را با خود و با مردم و با خدا پيوند می دهی . و اين عشق گمشده چيست؟

شايد يه آدم باشه . ولی اينو می دونم که عشق گمشده ی من مربوط ميشه به دورن خودم... نه به عالم بيرون .. که بگردم پيداش کنم.

قاصدک جان قبولوندن اينکه هر کاری رو می تونم انجام بدم منو به اين روز انداخت.

از خانوم گل. حسين. محسن (کمی آزادی) ممنون...

هميشه شاد باشی