سلام...

چه خبر انتخابات... امروز تو تاکسی نشسته بودم که يه هو بی هوا يه نفر يه چيزی انداخت تو ماشين... يه خانمی برشداشت و يه ايش گفتو گذاشت پشت پنچره عقب...شايد بشه بهش گفت مجله...اين مجله برای تبليغ... بود. و يه مجله ديگه هم همراهش بود که مسائل انتخابات رو به طنز تعريف می کرد...کلی خنده داره... اگه به توره ت خورد يه نگاه بهش بنداز.... اين انتخابات هيچی نداشته باشه باعث به وجود اومدن يه لبخند که ميشه (چه قد بود)