دوباره سلام...

اگه گذرتون به ولی عصر افتاده باشه ديدی که کلی جوان با کاورهای قرمز جمع شدن برای تبليغ نامزد مورد نظرشون تبليغ ميکنن...

اون وسط يکی ايستاده داره  با حرص و عصبی از کانديدش ميگه ... حالا چرا با عصبانيت خدا ميدونه!

تو ولی عصر کلی انرژی جمع بود....

وای چه ترافيکی... وسط چهارراه دخترا با عکس و پوستر هی از اين ور ميرن اون ور...کاش هميشه لبخند بزنن

طرف ديگه دارن گل رز ميدن .. کاش هر روز گل بدن!

راستی بعد از پايان اين بکش يکشا کی قراره عکسای قشنگو از درو ديوار جمع کند؟

آيا همونای که چسبوندن ميا ن بردارن؟يا فقط بلديم ويرون کنيم؟