سلام...

فيلم ديشب و ديدي؟ ..من نمی خواستم ببينم. اما به گفته  يکی ازدوستان نشستم پای جعبه ی جادويی...

جالب بود... چه قد بدون اون پارچه سفيد بالای سرش بهتره... چه بابا بزرگ نازی ميشه...

ولی از اون آدمای زرنگه...از اين جور آدما خوشم مياد. خوب می دونن چی رو کی و کجا بگن و انجام بدن( من طرفدار هيچ کس نيستم)! ...کاش يکم مهربونی را چاشنی زرنگيش ميکرد ...

حالا با اجازه می خوام کمی قاطی کنم!

اينا چی فکر می کنن؟ خدایی؟ يعنی کسی پيدا ميشه که مثلا خدای نکرده نخواد رای بده بعد با ديدن اين فيلمهای زيبا ميلش به رای دادنن بکشه؟ نه! خدايی ميشه؟

ظاهرا فراموش کرديم  فيلم يعنی چی . بابا جان فيلم اين طور که من فهميدم  فيلم يعنی:يه نفر تو نقشی بازی می کنه که اصلا اين طوری نيست و يه سری حرفا و حرکات که به گفته کار گردان و نويسنده ،ميگه و انجام ميده...حالا اينا با اين نقش بازی کردناشون کيارو قرار گول بزنن من نمی دونم...

مرسی که به غر زدن من گوش یا به عبارتی چشم دادی...

هميشه خوش باشی.