سلام...

بالاخره امتحانات منم تموم شد.در کل بد نبود. فقط اينکه بيشتر امتحانام تو يه روز بود. که کلی حالمو گرفت.

حالا که ديگه دغدغه ای ندارم برای فرار از فکر کردن از صبح نشستم کتاب خوندم. دوست ندارم حالا بشينم فکر کنم فردا چی کار کنم. ... تابستون واحد بگيرم يا نه؟

۳ هفته از زندگی عقب افتادم. نمی خوام حالا باز به درس و دانشگاه فکر کنم. کاش ميشد اينو به بچه ها دانشگاه گفت.

هی تلفن زنگ می خوره.... بله ... سلام ... نه هنوز فکر نکردم، تو چی بر ميداری؟.يکی  ميگه آره بر ميدارم تو هم بر دار. اونيکی ميگه نه بر نمی دارم تو هم بر ندار. يکيشونم ميگه اگه تو بر داری منم برمی دارم و گرنه... نمی دونم چی کار کنم فقط به همشون گفتم  تصميم بگيرم بهتون نميگم.

کلی دلم برای کلی از آدما تنگ شده.