سلام...

با اوقات فراغت چيکار ميکنيد؟... من که از بيکاری دارم ميميرم. تو حين مردن يه چيزای باعث ميشه يکم فکر کنم. آخه فکر کردن کار هر کسی نيست مخصوصن من!

به اين فکر افتادم که ما آدما کی قرار آدم بشيم.همه جسمی آدميم اما عقلی و عملی( منظورمو که ميگيری) فرسنگهاازآدمی زاد فاصله داريم.

خدايی ش حيف آدم که  ماها هستيم. البته ببخشيد جسارت ميکنم.