سلام...

چشمان نم زدش از ذهنم بيرون نميره!

دوست نداشتم و ندارم اون چشمای قشنگو خيس ببينم.

پژمرده نشی