سلام...                                                                  

چی بگم مادر از کجا بگم که پراز بيکاری ام... از بيکاری يا صبح می ميرم يا شب.نه به اون موقه که شصتا تا شصتا سرم شلوغ بودو نمی دونستم به کدوم برسم نه به حالا