سلام...

اول فکر کردم عقلم پاره سنگ برداشته.ولی حالا خوشحالم که اين کارو کردم... ميرم دانشگاه کلی روحيم تغيير ميکنه...بگذريم که نفس درس بد.