سلام...

خطا کار هم خطايي نمي تواند کرد مگر با اراده ي پنهان همه ي شما...(جبران خليل جبران)

خوبه پس همش تقصير شماهاست!