باران

ﺷﺐ، ‫ﺷﺐﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﻏﻢ ‫اﺷـﻚ ﻣـﻦ ﻣﻴـﺸـﻪ ﺳـﺘـﺎره ‫ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﻪ اﺑﺮا ﻣﻴﺪم ‫آﺳـﻤـﻮن ﺑـﺎرون ﻣـﻴﺒﺎره ‫ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ آخ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ‫ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 25 بازدید
تن تو ظهر تابستونو به یادم میاره  رنگ چشای تو بارونو به یادم میاره وقتی نیستی زندگیم فرقی با زندون نداره قهرِ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید
آبان 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
4 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
9 پست
بهمن 84
7 پست
دی 84
8 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
10 پست
مرداد 84
10 پست
تیر 84
11 پست
خرداد 84
11 پست
اسفند 83
9 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
7 پست
دی 82
10 پست
آذر 82
3 پست
عجب
1 پست