سلام

يادم باشه که ديگهاز شماها نظر نخوام.مشورت اونم تو دنيای مجازی اشتباه.

خودم تصميم گرفتم که بازم آبی بنويسم. شايد رنگ انقدر که برای من اهمييت داره برای

شما نداشته باشه.

نمی دونم اهل روزنامه هستيد يا نه؟. من که نبودم ولی حالا شدم. خدای چقدر تو 

اين روزنامه ها دعواست. نه از نوع مشت نه. يه چی چاپ ميکنن فردا اون يکی نقص

ميکنه آدم ميمونه که کدوم راست ميگه.

جالب داستانهای کوتاه  از http://www.iketab.com  يه سايت کتاب پيدا کردم   

نويسنده های بزرگ. کتاب معرفی ميکنه به اينصورت که از کی هست مترجمش کيه

و چه قيمتی داره و يه خلاصه از کتاب.

واين باراز حافظ :

گلعذاری ز گلستان جهان مارا بس              زين چمن سايه آن سرو روان مارا بس

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
حامین

ای بی ادب! احترام چی ميشه؟!!!

حامین

يادم باشه که ديگه از شماها نظر نخوام.مشورت اونم تو دنيای مجازی اشتباه. به خاطر اين جمله!!!!!

shelmankhan

که اينطور؟!نه اينوری نه اونوری يه راس ميری تو پنيدری(پنج دری)

بهار

خوبي خانومي؟