بی خبری

سلام.

نوشتنم نمی آید.

/ 8 نظر / 10 بازدید
مرجان

درکت می کنم پاک خل شدی عين خودم

مرضيه

پس ما هم کامنتمان نمی آيد.

فرهاد يلدا

نياد

X

پيشنهاد: به جای «نمی‌آيد» بنويس «نمياد».

کرايه

علغلنبي بلاقفثغ خهقغ ثققاغخبل

دل شکسته

چه خوبــــــــــــــــــــــــــــ؟

مرجان

مثل اینکه اينجا فقط من و تو نيستيم که خل شديم. بسه ديگه بهش بگو بياد

الناز

آی گفتی.خيلی بايد زور بزنی تا بياد