عسل متاسفم

عسل متاسفم28.gif!!

متاسفم برای خودم که با نوشتن عسل اين ذهنيت در خيلی از دوستانم به وجود آمد که در  وضع روحی بدی بودم.

وباز متاسفم برای خودم که نتوانستم منظورم را برسانم و نيز نتوانستم سوالهايی که با نوشتن آن در ذهن خودم به وجود آمد نيز برای شما به وجود بياورد.

چرا؟بايد زندگی را مدرسه دانست نه مثل زندگی....

عسلم تو بهترين شدی چون چند تا از دوستانم درباره ی تو با من دعوا  و بحث کردن و نه من به جايی رسيدم و نه آنها...

همشاگرديهايم ! متاسفم که نتوانستم منظورم را واضح اعلام کنم. قصور از من است که ياد نگرفته ام درست و راست بدون پيچ دادن  بدون اضافه کردن و مقدمه چينی حرف بزنم.

                             خواهان عذرم

                                                   عذرم پذيريد!!!08.gif

عسل نامه ای بود از خودم به خودم.

و او نيز بايد ميرفت جزء نوشته هايی که هرگز.................06.gif!!!؟؟

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
tondar

سلام....اميدوارم موفق باشيد....مطالب جالبی داريد....يا حق