سلام07.gif

دلم برای همه ی شما ها تنگ شده بود.01.gif

برای نوشتن..برای ديدن نظرات شما ها.... ولی اين خداحافظی موقت لازم بود.

و فهميدم که هستن کسانی که من را فراموش نمی کنند و نيز دل من هم

برای آنها تنگ ميشود.05.gif

                                                ونيز اين فاجعه را به تمام هم وطنان تسليت می گويم 02.gif

/ 2 نظر / 4 بازدید
نگار

خيلی خوشحالم که برای نظرات ديگران ارزش قايلی.خيلی خوب شد که دوباره مي نويسی.