توجه

با پاسخ گويی به سوال زير يک کارت اينترنت ببريد

فرض کنيد αوβدو عدد باشند٫به طوری که :

α۳-۶α۲+۱۳α=۱

β۳-۶β۲+۱۳β=۱۹

؟ α+βمطلوبست محاسبه ی

/ 1 نظر / 5 بازدید
saber

man javabesho baladam age dorost bashe vaghean jaieze midi?montazere javabam