رفتم/رفتی/رفت....

 

اگر روزی بین ماندن و رفتن شک کردی

حتما برو

بی معطلی

چون نمیبایست کار به شک می کشید

که بیاندیشی یا نیاندیشی

همان لحظه شک

کار تمام است!!!
/ 0 نظر / 17 بازدید