وای

سلام...

وای از حساسيت...دارم خفه ميشم...امروز تو دانشگاه اينقدر دماغم ببخشيد بينيم  خاريد ...که آخرشم؟!

 مهم نيست...دل خوش سيری چند من ميخرم!

/ 2 نظر / 5 بازدید
مرتضا

مثل سمسار ها كه نمي خرين ...

کمی آزادی

دست دومش رو هم می خريد؟ راستی بايد يک کاری کرد همه ناخوشند.